facebook tracking
Karjeras vietne

Piesakieties Connect

Pieslēgties ar

vai
Vai tu domāji @

Lietošanas nosacījumi

Lattelecom grupas privātuma politika darbinieku atlases procesā

Dokumenta mērķis

1.    Šīs Lattelecom grupas privātuma politikas darbinieku atlases procesā (turpmāk – Dokuments) mērķis ir darbinieku atlases procesā sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu, datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

2.    Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Lattelecom”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003052786, juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV-1011 (saukts – Lattelecom).

3.    Lattelecom veic atlasi visu tā grupas uzņēmumu vārdā. Lattelecom grupas uzņēmumi ir:

-       SIA “Lattelecom Technology”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003016728, juridiskā adrese Pērses iela 8, Rīga, LV-1011, Latvija;

-       SIA “Citrus Solutions”, vienotās reģistrācijas Nr. 50003752271,  juridiskā adrese Ūnijas iela 52, Rīga, LV-1084, Latvija;

-       SIA “Baltijas datoru akadēmija”, vienotās reģistrācijas Nr. 50003138501, juridiskā adrese Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001, Latvija;

-       SIA “ Helio Media”, vienotās reģistrācijas Nr. 40103360903, juridiskā adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija;

-     SIA “Lattelecom BPO”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003754567, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Latvija.

4.    Lattelecom kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: lattelecom@lattelecom.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Lattelecom juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī Dokumenta 25.punktu.

Dokumenta piemērošanas sfēra

5.    Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Darbinieku atlases procesā tiek apstrādātas šādas Personas datu kategorijas: Personu identifikācijas dati, privātā kontaktinformācija, amata dati, fotogrāfijas, izglītības un mācību dati, CV dati, novērtējumu dati, komunikācijas un uzvedības dati (piemēram, atsauksmes, atlases procesā veiktie uzdevumi, pieteikumam pievienotie profesionālo sociālo portālu konti), IT lietojumu pieejas un izmantošanas dati un cita informācija, ko Persona pēc saviem ieskatiem ir iesniegusi.

6.    Šo Dokumentu piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fizisku personu, kura iesniedz savu pieteikumu un/vai CV darbinieku atlasei Lattelecom grupā. Pieteikumu un/vai CV darbinieku atlasei Lattelecom grupā var iesniegt tikai elektroniskā formā, vietnē  https://lattelecom.teamtailor.com/ (turpmāk – Vietne). Citi dati no Personas var tikt pieprasīti un iegūti arī tālākā atlases procesā (intervijas, uzdevumi, testi, atsauksmes un citos veidos).

7.    Lattelecom rūpējas par Personu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

8.    Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski  noteikumi, par ko Persona tiek informēta brīdī, kad tā sniedz attiecīgus datus Lattelecom

Personas datu apstrādes nolūki

9.    Lattelecom apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

  • personāla atlases vajadzībām uz konkrētu vakantu amatu, uz kuru Persona piesakās,
  • personāla atlases vajadzībām Lattelecom grupā, atbilstoši darba sludinājumā norādītajiem mērķiem vai Personas piekrišanai,
  • saziņai ar Personu par iesniegtās informācijas precizēšanu un citiem ar atlasi saistītiem jautājumiem.

 Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10.  Lattelecom apstrādā Personas iesniegtos personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

-       līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Personas pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

-       saskaņā ar Personas - datu subjekta piekrišanu;

-       leģitīmās interesēs - lai realizētu Lattelecom leģitīmās intereses.

11.  Lattelecom leģitīmās intereses ir:

-       veikt komercdarbību;

-       pārbaudīt Personas identitāti pirms līguma noslēgšanas un piemērotību darba pienākumu izpildei;

-       analizēt Vietnes darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;

-       administrēt Personas kontu Vietnē;

-       nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus un personāla atlases procesus

Personas datu apstrāde

12. Lattelecom apstrādā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Lattelecom saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

13. Lattelecom attiecībā uz Personu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Persona par šādām Lattelecom darbībām tiek informēta atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Persona var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot  Personas tiesības  izmantot atsevišķas tai potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt aktuālo informāciju par pieejamajām vakancēm un tml.). 

14. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Personai rada tiesiskās sekas (piemēram, pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Lattelecom un Personu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Personas nepārprotamu piekrišanu.

15.  Efektīvai atlases procesa nodrošināšanai Lattelecom var pilnvarot Lattelecom grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas atlases darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, Lattelecom grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri  apstrādā Lattelecom rīcībā esošos Personas datus, attiecīgie Lattelecom grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Lattelecom datu apstrādātājiem un Lattelecom ir tiesības nodot Lattelecom grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. 
16.  Lattelecom sadarbības partneri un Lattelecom grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Lattelecom prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai saistību izpildei Lattelecom uzdevumā.

17. Personas sniegtie dati būs pieejami tikai īpaši nozīmētiem atbildīgajiem darbiniekiem vai īpaši izveidotas atlases komisijas pārstāvjiem. 

Personas datu aizsardzība un drošība

18. Lattelecom aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Lattelecom saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

-       datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

-       ugunsmūri;

-       ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

-       citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

19.  Lattelecom neizpauž trešajām personām personas datus, izņemot:

-       saskaņā ar Personas skaidru un nepārprotamu  piekrišanu;

-       ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc to pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

-       ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Lattelecom leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi šīs Lattelecom leģitīmās intereses

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

20.  Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Lattelecom personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji  (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja statusā.

21.  Šādos gadījumos Lattelecom nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

22. Lattelecom glabā un apstrādā Personas iesniegtos personas datus 1 kalendāro gadu pēc atlases beigām vai kamēr ir spēkā Personas piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats, un pēc šī termiņa beigām personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas tiesības

23.  Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar tās datu apstrādi.

24.  Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Lattelecom piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Lattelecom veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Lattelecom pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

25.  Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

-       rakstveida formā klātienē Lattelecom juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

-       elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

-ja Persona ir arī Lattelecom klients – saskaņā ar Lattelecom privātuma politikā klientiem noteikto.

26.  Saņemot Personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Lattelecom pārliecinās par Personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

27.  Lattelecom atbildi Personai nosūta pa pastu uz tās norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

28. Lattelecom nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

29.  Iesniedzot CV un dokumentus darbinieku atlasē, Persona piekrīt tajos ietverto personas datu apstrādei šim nolūkam un ir atbildīga par iesniegto datu apjomu un atbilstību atlases procesam. Piekrišanu personas datu apstrādei citiem nolūkiem, kur nepieciešama Personas piekrišana, piemēram, saglabāt pēc konkrētā atlases procesa beigām u.tml., var dot Vietnē.

30.  Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

31.  Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

32.  Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.  

Saziņa

33.  Lattelecom veic saziņu ar Personu, izmantojot tās  norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

34. Vietnē var tikt izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti pielikumā un pieejami šeit: https://www.lattelecom.lv/images/Lattelecom/Lattelecom-sikdatnu_izmantosana-2017.pdf.

35. Vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Lattelecom nenes atbildību.

Citi noteikumi

36. Lattelecom ir tiesības veikt papildinājumus šajā Dokumentā, padarot pieejamu Personai tā aktuālo versiju Vietnē.

37. Lattelecom saglabā Dokumenta iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Lattelecom mājaslapā. 


Lūdzu, pārbaudi savu pastkastīti

Lai pieteiktos Connect, tev ir jāapstiprina e-pasts, kuru tikko tev nosūtījām.